¿Solo 10 claves para todos los usuarios de la Beta de Windows 7?

TQ32R-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
GG4MQ-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
MXMDP-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
4HJRK-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
QXV7B-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Via: www.askvg.com